Inici

LA CAPACITACIÓ PER SUBSCRIURE L'INFORME D'AVALUACIÓ D'EDIFICIS (IEE) REGULAT PER LA LLEI 8/2013, DE REHABILITACIÓ, REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANES (LRRR)”

El IEE que regula la LRRR, s'exigeix exclusivament als edificis de tipologia residencial d'habitatge col·lectiu, els quals, a causa d'aquest ús queden enquadrats dins de l'apartat 1, lletra a), de l'article 2 de la LLOI, que literalment al·ludeix a l'ús “Administratiu, sanitari, religiós, residencial en totes les seves formes, docent i cultural”, i els tècnics competents de la qual per a la redacció de projectes o adreça d'obres i adreça d'execució d'obres d'edificació, són els arquitectes i arquitectes tècnics.

INFORMES DE EVALUACION DE EDIFICIOS TECNICOS COMPETENTES

RD 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social

El Reial Decret 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, en el seu capítol V “derecho a la vida independiente”, afectarà directament a la nostra professió, ja que introduirà, de forma gradual, les mesures pertinents per assegurar l'accessibilitat universal en els serveis e instal·lacions, i es regularan les condicions bàsiques d'accessibilitat en espais públics urbanitzats, infraestructures i edificació, entre altres.


Article 22 “accesibilidad
Article 25 “Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito de los espacios públicos urbanizados y edificación”.
Article 26 “Normativa técnica de edificación”.
Article 33. “Concepto de rehabilitación de la vivienda”.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12632

Reial Decret 842/2013

Reial Decret 842/2013 d’obligat compliment a partir de dia 26 de novembre, per el que s'aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i resistència enfront del foc, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, per la qual la comissió Europea va fixar un marc comú de classificació de les propietats de reacció i ressistència al foc dels productes de construcció i dels elements constructius.

RD 842/2013

Exigència de l'informe d'avaluació d'edificis com a requisit per a l'obtenció d'ajudes al programa d'ajudes per a la rehabilitació energètica d'edificis existents en el sector residencial

la Resolució de 25 de setembre de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual es publica la de 25 de juny de 2013, del Consell d'Administració de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, estableix les bases reguladores i convocatòria del programa d'ajudes per a la rehabilitació energètica d'edificis existents del sector residencial (uso habitatge i hoteler).

I en el BOE del passat 11 d'octubre, el citat Institut publica una Instrucció complementària mitjançant la qual supedita la concessió de les ajudes que preveu la norma a la prèvia aportació de còpia de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici al fet que es refereix l'article 4 de la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes:

http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/11/pdfs/BOE-A-2013-10594.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/01/pdfs/BOE-A-2013-10201.pdf

Cal recordar que les ajudes tenen un límit de 3000€/habit. o 6000€/habit. en cas de préstecs. Entre els costos que es consideren susceptibles de conformar part de l'ajuda, figuren els honoraris professionals; certificat d'eficiència energètica; cost de redacció dels projectes; costos d’execució de l'obra e instal·lació; inversió en equips; costos d'execució de d'instal·lació, obra civil associada i instal·lacions auxiliars, així com altres qüestions específiques. 

 

Nova "Ley de Apoyo a los Emprendedores"

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, ens ha enviat una nota informativa de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

LEY 14/2013 EMPRENDEDORES

 

Projecte de Llei d'ordenació i ús del Sòl

El Consell de Govern va aprovar el projecte de Llei d’ordenació i ús del Sòl (LOUS), el passat dia 13 de setembre, la qual es troba penjada a la pàgina web del Govern de les Illes Balears, Ordenació de Territori.

Es simplifica i racionalitza el planejament, gestió i disciplina urbanística. Cal destacar que prioritzar les actuacions de regeneració i renovació urbanes en detriment d'aquelles altres que pretenen la transformació del sòl rústic en úrba, i regula per llei l'inspecció tècnica d'edificis, fixant-se un règim bàsic a desenvolupar pels ajuntaments, i un règim sancionador per als que incompleixin l'obligació de passat l'ITE. A mes, es donen més competències als Consells per intervenir en sòl rústic, i s'inclou un procediment per a l'incorporació d'aquelles edificacions en sòl rústic que, tot i la seva situació irregular, l'administració ja no pot actuar en contra d'elles.              

Queda fora de l'àmbit de la Llei la regulació dels usos i les activitats al sòl rústic, que ja tenen una normativa autonómica i una regulació previa a través dels plans territorials.

PROJECTE LOUS

Oficina Rehabilitació

Oficina Rehabilitació.jpg

Demana cita prèvia a les nostres oficines 

Accés àrea privada

Butlletí MUSAAT

HNA-PREMAAT

HNA.jpg

Enllaços

 logocte.jpg    logoaedificat.jpg

      fundacion.jpg

logouimir.jpg   logoidemenorca.jpg

 logoidae.jpg   logocatastro.jpg  

logodireccionscollegis.jpglogoriarte.jpg 

  logoesbim.jpg    logoentornobim.jpg    

contartibiza2024.jpg

Propers esdeveniments

Mar
7

07/03/2024 5:00 pm - 7:00 pm

Agenda

loader