Presentació

Presentació

Les funcions del responsable del gabinet tècnic son les següents:

- Actualització del llibre de preus:
- Recollida de les feines de la Comissió.
- Aportació pròpia, tant per crear nous preus, com per modificar existents.
- Gestió amb els proveïdors dels preus.
- Gestió d'edició, tant en paper com en suport informàtic.

- Actualització de les eines informàtiques:
- Recollida i atenció de noves propostes.
- Publicació digital i difusió a tots els col·legiats.
- Elaboració d'eines informàtiques senzilles.

- Actualització normativa. Recopilació i difusió dels canvis/novetats normatives del sector:
- Rastreig per Internet.
- Consultes tècniques a organismes oficials.
- Contacte regulat amb altres col·legis i institucions relacionades amb el sector.

- Assistència a les jornades tècniques del Consejo General de la Arquitectura Tècnica, a més d'altres organismes del sector. Informar als col·legiats al respecte, mitjançant xerrades.

- Programació de sessions tècniques o cursos, impartits per empreses o altres col·legiats, en la seu col·legial. Informar als col·legiats al respecte.

- Gestió de la biblioteca.

- Revisió dels butlletins i pàgines web d'altres col·legis, extracció de documents i difusió.

- Redacció del butlletí informatiu digital col·legial.
- Revisió i extracció de documentació dels butlletins i pàgines web d'altres col·legis i institucions.
- Consulta a altres gabinets tècnics i institucions, de temes d'actualitat.
- Difusió del butlletí a tots els col·legiats de forma regular.

- Atendre i respondre consultes dels col·legiats.

Propers esdeveniments

Des
25

25/12/2023 - 07/01/2024

Agenda

loader