Col·legiar-se

Col·legiar-se

Procediment per a la col·legiació:

1. La primera sol·licitud d'ingrés en el COAATEE de Menorca ha d'anar acompanyada de:

a) El títol o credencial que l’habiliti legalment per a l'exercici professional o, si no el tingués, testimoni notarial del títol o certificat d'estudis i resguard d'haver efectuat el pagament dels drets d'expedició, sense perjudici de l'obligació de presentar-lo posteriorment al Col·legi quan el tingui en el seu poder.

b) Declaració jurada de no trobar-se inhabilitat per exercir la professió d'aparellador – arquitecte/a tècnic/a, enginyer/ra d'edificació.

c) Declarar un domicili a efectes de comunicacions i una domiciliació bancària per al pagament de les quotes i altres recursos col·legials.

d) Acreditar que compleix els requisits establerts en les normes de la Unió Europea, en les lleis i en els estatuts.

e) Els col·legiats que exerceixin per compte propi hauran de subscriure l'alta en la Previsión Mútua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos - HNA o en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA).

f) Fotografia carnet i fotocòpia del DNI

2. Quan el sol·licitant ja figuri inscrit en un altre col·legi, n’hi haurà prou amb un certificat emès per aquest.

Autorització SEPA

Protecció de dades i declaració jurada

Instància consejo

Dades primera col·legiació

Oficina Rehabilitació

Oficina Rehabilitació.jpg

Demana cita prèvia a les nostres oficines 

Accés àrea privada

Butlletí MUSAAT

HNA-PREMAAT

HNA.jpg

Enllaços

 logocte.jpg    logoaedificat.jpg

      fundacion.jpg

logouimir.jpg   logoidemenorca.jpg

 logoidae.jpg   logocatastro.jpg  

logodireccionscollegis.jpglogoriarte.jpg 

  logoesbim.jpg    logoentornobim.jpg    

contartibiza2024.jpg

Propers esdeveniments

Apr
18

18/04/2024 4:30 pm - 6:00 pm

Agenda

loader