L'aparellador o arquitecte tècnic

L'Aparellador o Arquitecte Tècnic

Els Aparelladors i Arquitectes Tècnics, com els continuadors dels mestres d'obres que van supervisar la construcció de les antigues edificacions, Catedrals, Castells, etc., són els professionals experts en la direcció de l'execució material de les obres, en el control de la qualitat dels materials, en la seguretat i salut dels que hi intervenen i en la organització i planificació dels treballs que conformen l'obra en qüestió.
Amb l'aprovació de la Llei 12/86, es van ampliar les atribucions dels Aparelladors i Arquitectes Tècnics en el sentit de realització de projectes que tinguin per objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació de bens mobles o immobles dins del marc de les seves atribucions.


Els Aparelladors / Arquitectes Tècnics són professionals experts en:

Direcció de l'execució material de les obres
· Obres de nova planta
· Obres de rehabilitació, restauració i conservació
· Instal·lacions de tot tipus en els edificis


Control de Qualitat en l'edificació
· Redacció dels programes de control de qualitat
· Seguiment del control de qualitat durant l'execució


Seguretat i Salut laboral en la construcció
· Redacció d'estudis de Seguretat i Salut en la Construcció
· Redacció d'Estudis Bàsics de Seguretat i Salut en la Construcció
· Coordinació de Seguretat i Salut en fase de projecte
· Coordinació de Seguretat i Salut en fase d'execució
· Aprovació de Plans de Seguretat i Salut en la Construcció
· Assessorament tècnic per l'elaboració de Plans de Seguretat i Salut en la Construcció


Projectes de nova planta i rehabilitació
· De nova planta que no necessitin projecte arquitectònic
· De rehabilitació que no alterin la configuració arquitectònica
· De decoració i demolició
· Projectes d'Activitats No Classificades Menors


Materials i elements per a la construcció

Economia i control de costos

Manteniment dels edificis

Càlcul d'Estructures

Contractació i organització d'obres

Delimitacions i amidaments de terrenys, solars i edificis

Reconeixements, consultes, exàmens de documents i diligències

Informes, dictàmens, certificacions, taxacions i actuacions pericials

Certificats d'habitabilitat

Certificats de solidesa

Certificats d'eficiència energètica

Informes tècnics d'edificis (ITE)

Propers esdeveniments

Oct
12

12/10/2023 - 13/10/2023

Agenda

loader

Material tècnic

Detector d'armadures          Càmera tèrmica

     fotodetector.jpg                      fotocamaratermica.jpg

Mesurador humitats           Mesurador fusta

fotomedidorhml713.jpg                 fotomedidorhml700.jpg

Normes AENOR

LOGO NORMAS AENOR2.png

Twitter