Inici

Reial Decret 842/2013

Reial Decret 842/2013 d’obligat compliment a partir de dia 26 de novembre, per el que s'aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i resistència enfront del foc, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, per la qual la comissió Europea va fixar un marc comú de classificació de les propietats de reacció i ressistència al foc dels productes de construcció i dels elements constructius.

RD 842/2013

Nova "Ley de Apoyo a los Emprendedores"

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, ens ha enviat una nota informativa de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

LEY 14/2013 EMPRENDEDORES

 

Exigència de l'informe d'avaluació d'edificis com a requisit per a l'obtenció d'ajudes al programa d'ajudes per a la rehabilitació energètica d'edificis existents en el sector residencial

la Resolució de 25 de setembre de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual es publica la de 25 de juny de 2013, del Consell d'Administració de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, estableix les bases reguladores i convocatòria del programa d'ajudes per a la rehabilitació energètica d'edificis existents del sector residencial (uso habitatge i hoteler).

I en el BOE del passat 11 d'octubre, el citat Institut publica una Instrucció complementària mitjançant la qual supedita la concessió de les ajudes que preveu la norma a la prèvia aportació de còpia de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici al fet que es refereix l'article 4 de la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes:

http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/11/pdfs/BOE-A-2013-10594.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/01/pdfs/BOE-A-2013-10201.pdf

Cal recordar que les ajudes tenen un límit de 3000€/habit. o 6000€/habit. en cas de préstecs. Entre els costos que es consideren susceptibles de conformar part de l'ajuda, figuren els honoraris professionals; certificat d'eficiència energètica; cost de redacció dels projectes; costos d’execució de l'obra e instal·lació; inversió en equips; costos d'execució de d'instal·lació, obra civil associada i instal·lacions auxiliars, així com altres qüestions específiques. 

 

actualització del DB HE del CTE

El passat dia 12 de setembre de 2013 es va publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat l'Ordre d'actualització del Document Bàsic HE Estalvi d'Energia del Codi Tècnic de l'Edificació, que estava vigent des de la seva aprovació, en 2006, mitjançant el RD 314/2006, de 17 de març.

L'actualització del DB-HE, constitueix la primera etapa d'aproximació cap a l'ambiciós objectiu d'aconseguir edificis de consum d'energia gairebé nul abans de finals de 2020.

 

DB HE 

Projecte de Llei d'ordenació i ús del Sòl

El Consell de Govern va aprovar el projecte de Llei d’ordenació i ús del Sòl (LOUS), el passat dia 13 de setembre, la qual es troba penjada a la pàgina web del Govern de les Illes Balears, Ordenació de Territori.

Es simplifica i racionalitza el planejament, gestió i disciplina urbanística. Cal destacar que prioritzar les actuacions de regeneració i renovació urbanes en detriment d'aquelles altres que pretenen la transformació del sòl rústic en úrba, i regula per llei l'inspecció tècnica d'edificis, fixant-se un règim bàsic a desenvolupar pels ajuntaments, i un règim sancionador per als que incompleixin l'obligació de passat l'ITE. A mes, es donen més competències als Consells per intervenir en sòl rústic, i s'inclou un procediment per a l'incorporació d'aquelles edificacions en sòl rústic que, tot i la seva situació irregular, l'administració ja no pot actuar en contra d'elles.              

Queda fora de l'àmbit de la Llei la regulació dels usos i les activitats al sòl rústic, que ja tenen una normativa autonómica i una regulació previa a través dels plans territorials.

PROJECTE LOUS

Entrada en vigor del nou reglament europeu de productes de construcció

El nou reglament substitueix a la Directiva de Productes de la Construcció a partir de l'1 de juliol de 2013. Aquest nou reglament planteja canvis rellevants com son:

- La Declaració de Prestacions.

- Es defineixen els agents econòmics que hi intervenen i les seves obligacions. 

- Desapareix el concepte d’“idoneïtat per l’ús”. 

- S’introdueixen procediments simplificats que permeten substituir o reduir els assaigs de tipus, mitjançant documentació tècnica apropiada. També es preveuen procediments simplificats per a les microempreses. 

- S’incorpora un nou Requisit Essencial per a les obres, Utilització sostenible dels recursos naturals. 

- Les guies per a l’emissió dels DITE seran substituïts per un únic document, el Document d’Avaluació Europeu. 

- El DITE, serà reemplaçat per l’Avaluació Tècnica Europea. 

NOU REGLAMENT DE PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ

Propers esdeveniments

Ago
9

09/08/2021 - 22/08/2021

Agenda

loader

Material tècnic

Detector d'armadures          Càmera tèrmica

     fotodetector.jpg                      fotocamaratermica.jpg

Mesurador humitats           Mesurador fusta

fotomedidorhml713.jpg                 fotomedidorhml700.jpg

Normes AENOR

fotoaenornormas.jpg

Twitter