Col·legiar-se

Col·legiar-se

Procediment per a la col·legiació:

1. La primera sol·licitud d'ingrés en el COAATEE de Menorca ha d'anar acompanyada de:

a) El títol o credencial que l’habiliti legalment per a l'exercici professional o, si no el tingués, testimoni notarial del títol o certificat d'estudis i resguard d'haver efectuat el pagament dels drets d'expedició, sense perjudici de l'obligació de presentar-lo posteriorment al Col·legi quan el tingui en el seu poder.

b) Declaració jurada de no trobar-se inhabilitat per exercir la professió d'aparellador – arquitecte/a tècnic/a, enginyer/ra d'edificació.

c) Declarar un domicili a efectes de comunicacions i una domiciliació bancària per al pagament de les quotes i altres recursos col·legials.

d) Acreditar que compleix els requisits establerts en les normes de la Unió Europea, en les lleis i en els estatuts.

e) Els col·legiats que exerceixin per compte propi hauran de subscriure l'alta en la Previsión Mútua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos - HNA o en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA).

f) Fotografia carnet i fotocòpia del DNI

2. Quan el sol·licitant ja figuri inscrit en un altre col·legi, n’hi haurà prou amb un certificat emès per aquest.

Autorització SEPA

Protecció de dades i declaració jurada

Instància consejo

Dades primera col·legiació

Propers esdeveniments

Oct
12

12/10/2023 - 13/10/2023

Agenda

loader

Material tècnic

Detector d'armadures          Càmera tèrmica

     fotodetector.jpg                      fotocamaratermica.jpg

Mesurador humitats           Mesurador fusta

fotomedidorhml713.jpg                 fotomedidorhml700.jpg

Normes AENOR

LOGO NORMAS AENOR2.png

Twitter